CollectHomepage AdvertisementContact usMessage

Editorial board

 

Editorial Board of Arid Land Geography

 

Advisers

Wang Hao       Liu Changming       Liu Jiaqi          Liu Yanhua             An Zhisheng       Li Jijun       Lu Dadao

Chen Yiyu       Zheng Du               Qin Dahe         Huang Wenfang     Kang Yuzhu

Chief Editor

Chen Xi

 Associate Editors

Feng Guojun         Tian Changyan       Song Changqing    Zhang Xiaolei        Li Yan          Chen Yaning

Xiao Wenjiao         Deng Mingjiang      Zhang Yuanming    Lei Jiaqiang           Yu Ruide      Mu Guijin

Zhou Zhengyi         

Members of the Committee         

Ding Jiangli            Chen Yunhao          Fang Chuanglin      Wang Shumin          Wang Quan            Wang Xu

Feng Qi                  Zuo Qiting              Tian Junliang          Liu Shuhong             Tang Ronglin          Luan Zhaoqing     

Jilili Abuduwaili      He Longhua              Song Xianfang        Zhang Guanghui       Zhang Baiping        Zhang Qiang

Zhang Kecun         Yang Xiaoping       Yang Zhaoping        Yang Zhenjing           Yang Weikang       Yang Xinjun

Yang Degang        Shen Renfang        Shen Yongping       Chen Fahu                 Qu Jianjun              Luo Geping

Luo Yi                   Jiang Xiaoguang     Zhao Chengyi          Zhao Jingfeng           Ni Jian                    Xia Jun

Xu Zhongxue        Xu Jianhua              Xu Man                    Chai Yanwei             Jia Baoquan            Tang Qiuhong

Gu Caolin             Gao Zhigang           Zhang Guangxin       Dong Zhibao            Xie Ping                   Han Xiaozeng

Cai Yunlong         Pan Xiangliang        Fan Shengyue         Ding Peiyi(Australia)                            Masao(Japan)

Li Lianhai(Canada)    Gao Cunhai(Canada)      George Schaller(USA)         Kasimov N S(Russia)

Kumar S(India)       Tomas Mccarthy(USA)       Williams A(Australia)

Editors 

Zhou Zhengyi      Xu Man      Wang Qingqing      Zhang Yinling

Release date:2011-07-14 Browse: 2364